Kontak

Nama PT                                             :  STIA Bina Nusantara Mandiri

Alamat                                                 :  Jl. Pahlawan No. 52 Kp. Jawa I Pariaman

Telepon                                               :  0751-92975

Faksimili                                              :  0751-92975

E-Mail                                                  :  stiabnm@yahoo.com/bnm.stia@gmail.com